Verslag jaarvergadering Stubeco op 17 april 2024

De jaarvergadering van Stubeco werd dit jaar gehouden in restaurant Wittern, aan de Noordkade in Veghel. Vooraf was er een interessante rondleiding, over het vernieuwde Noordkade-complex door de medewerkers en vrijwilligers van Stichting Industrieel Erfgoed Meierij. Er waren 28 Stubeco-leden aanwezig op de jaarvergadering. Daar kwamen de aangekondigde agendapunten aan de orde, zoals verslagen, financiële verantwoording, begroting, studiewerk, communicatie en PR. Zie hiervoor ook het jaarverslag 2023, te downloaden en of in te zien op de website.

Bestuurlijke zaken en Algemeen jaarverslag 2023

In de vergadering werd unaniem ingestemd met de benoeming van Jan Tol en Renee Heijmans voor een nieuwe bestuurstermijn van drie jaar. Jan Tol heeft aangegeven nog een termijn als bestuursvoorzitter en bestuurslid te willen plaatsnemen. Er werd stilgestaan bij het overlijden van twee Stubeco-leden: Theo Paap en Leo den Brabander. Beiden hebben veel betekend voor onze vereniging. Er zijn momenteel 202 leden. Er werd opnieuw de oproep gedaan mensen in ieders eigen netwerk te interesseren voor het lidmaatschap. Daarmee wordt Stubeco nog aantrekkelijker als kennisnetwerkplatform. Afgelopen jaar zijn er tien leden vertrokken, maar gelukkig hebben we er dertien nieuwe leden bijgekregen. 


Bekijk het jaarverslag 2023 op Mijn Stubeco.Financieel jaarverslag 2023 en Begroting 2024/2025

Na bespreking van het financiële verslag werd op voordracht van de kascontrolecommissie aan het bestuur decharge verleend. Als nieuw kascontrolecommissielid is Kees de Bont benoemd. Aftredend lid Hennie Roebroeks wordt bedankt voor zijn deelname in die commissie. Vervolgens wordt de begroting toegelicht.

Het bestuur stelt een contributie verhoging voor vanaf 1 januari 2025:

  • Bedrijf met één lid €365,- 
  • Extra lid €55,- 
  • ZZP €175,-
  • C-leden €85,- 

Naast de contributieverhoging stelt het bestuur voor om meer gebruik te gaan maken van het eigen vermogen. Het bestuur gaat beoordelen wat een gezonde ondergrens is. Iedereen stemt in met de toegelichte begroting en de voorgestelde contributieverhoging.

Studiewerk & Communicatie / PR

Peter Kraaijeveld vertelt over de opleveringen van rapport D07-3 (Tijdelijke constructies voor het  ondersteunen van bekistingen) en over de update van het Handboek Uitvoering Betonwerken (HUB). Er is veel interesse en enthousiasme over de update van het Handboek. Hoofdstuk 2.2 ‘Bekistingen’ wordt momenteel aangepakt. Jacques Linssen vertelt over het proces, de discussies en staat stil bij de terminologie die gebruikt wordt. 

Volgende mogelijke onderwerpen uit het handboek om aan te pakken:

  • stortdrukken;
  • duurzaamheid uitvoeren betonconstructies, hier zijn meerdere leden in geïnteresseerd;
  • basaltwapening (in samenwerking met Stufib);
  • nabehandeling.

Kees de Bont geeft aan dat vanuit VSB aan de Richtlijn voor betonbekistingen en ondersteuningsconstructies wordt gewerkt, met name aan het deel over ondersteuningen. Leden van Stubeco werken hier aan mee voor een review.


Beleidsplan

Een update werd gegeven aangaande de ontplooide activiteiten ter invulling van ons beleidsplan. De samenwerking met Aeneas is hierin een goede ondersteuning gebleken en levert, naast goede inhoudelijke technische stukken en verslagen, op LinkedIn ook veel aandacht en reacties op.


S
TUBECO4U

De afgelopen periode hebben een aantal leden gehoor gegeven aan de oproep om de kennis binnen Stubeco naar de leerlingen, studenten en jongeren te brengen. Renee Heijmans verstuurt t.z.t. een uitnodiging aan de aangemelde leden om de mogelijkheden van de gastcolleges te bespreken.


Tot slot

De vergadering werd afgesloten met de activiteitenagenda voor 2024 en aandacht voor de komende buitenlandreis 2024. Tot slot was er de ruimte om in te brengen wat mogelijk nog leefde. Daar werd nauwelijks gebruik van gemaakt. Geconstateerd werd dat men tevreden was met de gang van zaken en de afgelegde verantwoording.
De voorzitter sluit de vergadering met de tekst:


Een vereniging heeft alleen bestaansrecht als zij actief onderdeel uitmaakt van de samenleving en daar op haar gebied waarde toevoegt, zichzelf doelen stelt en de leden daaraan invulling geven.  Natuurlijk vraagt dit wat van alle vrijwilligers en leden van de Stubeco. Vanuit enthousiasme en denken in mogelijkheden en kansen kunnen we onze Stubeco de glans geven die zij verdient.


Hij dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit daarmee de vergadering. Aansluitend was er volop de gelegenheid om te netwerken tijdens een borrel en prima verzorgde buffet-bbq-maaltijd. Juist daar werden veel dingen met elkaar besproken en zijn nog vele waardevolle meningen, ervaringen en ideeën uitgewisseld.

 

Een groot netwerk van specialisten in de betonbouw. Word ook deel van het Stubeco-netwerk.